Demo mẫu Box App

Mẫu: 2 in 1

Bài viết:

- Tiêu đề: Tahoma, size 12, in đậm, tối đa 50 ký tự
- Sapo: Tahoma, size 12, thường, max 110 ký tự

Ảnh thumbnail:

Định dạng: .jpg, .jpeg, .png, .gif, và dung lượng tối đa 1024 KB
Kích thước: 100x100px, tự động resize ảnh

Xêm thêm mẫu Box App
Chiến dịch tiêu biểu