Demo mẫu Box App

Mẫu: Product 3 Items

Bài viết:

- Tiêu đề: Tahoma, size 12, in đậm, tối đa 60 ký tự
- Sapo: Tahoma, size 11, thường, max 90 ký tự
- Giá: tối đa 10 ký tự
- Tùy chọn nhập thêm thông tin nhãn sản phẩm, tối đa 5 ký tự
- Số lượng: tối đa 9 bài viết

Ảnh thumbnail:

Định dạng: .jpg, .jpeg, .png, .gif, và dung lượng tối đa 1024 KB
Kích thước: 140x140px, tự động resize ảnh

Xêm thêm mẫu Box App
Chiến dịch tiêu biểu