Demo mẫu Box App

Mẫu: Link tổng hợp bài viết

Bài viết:

Tahoma, size 14, in đậm. Max 50 kí tự Sapo: Tahoma, size 12, thường. Max 120 kí tự 2 tiêu đề nhỏ: Tahoma, size 12, in đậm. Max 45 kí tự Mỗi bài viết được gắn 1 code đo click riêng, trỏ về 1 website riêng

Ảnh thumbnail:

Định dạng: jpeg
Kích thích: 50x50 pixels, tự động resize ảnh.

Code màu chữ:

Tùy chọn cho mỗi lần nhập text.

Zone click trên background:

Tọa độ 30x300 pixels, cách 10 pixels từ chân box.

Xêm thêm mẫu Box App
Chiến dịch tiêu biểu